Interessante Links

Akademie der Künste, Berlin  

www.adk.de

Blog: Die Erdmann Insel

www.erdmanninsel.de

Ernst Krenek Institut

www.krenek.at

Rautenstrauch-Joest-Museum

http://www.museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum

Nolde Stiftung Seebüll 

www.nolde-stiftung.de

Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein

www.sparkassenstiftung-sh.de

Vladimir-Stoupel

www.vladimir-stoupel.com

Ernst von Siemens Musikstiftung

www.evs-musikstiftung.ch